Navigace

Obsah

O obci

Název dnešní obce Nového Poddvorova upomíná jméno zaniklého městečka Potvorova.

Nový PoddvorovToto sídliště patřilo cisterci­áckému klášteru velehradskému, jemuž papež Alexandr IV. v roce 1261 držení jeho potvrdil. Městečko mělo tvar podko­vy, jako všechna stará slovanská sídliště. To vše nasvědčuje tomu, že zaniklé městečko „Potvorov" bylo v tu dobu význam­ným sídlem našich předků. Do dnešní doby zůstal z této ob­lasti jen název trati Kosteliska.

Teprve v roce 1783 byla za panování císaře Josefa II. založe­na dnešní obec Nový Poddvorov na pustých poddanských po­lích, ležící západně od města Hodonína, odkud je obec vzdá­lena asi 16 km. Obec má svou pečeť, na které je znázorněna radlice se sedícím skřivanem. Bonita půdy v této krajině byla velmi dobrá, proto se obyvatelé této nově založené obce vě­novali zemědělství a na vhodně položených tratích vinařství.

Naše obec je i přes malý počet zde žijících obyvatel vel­mi dobře infrastrukturně vybavena. V posledních letech byla v obci vybudována kanalizace, vodovod, zaveden plyn a re­konstruována elektrická síť. Většina produktivních obyvatel je zaměstnána v zemědělství, ostatní dojíždí za prací do nejbliž­šího okolí a do města Hodonína.

Velká pozornost je v naší obci věnována vinařství. Na vhod­ných polohách se daří těm nejnáročnějším odrůdám, ze kte­rých místní vinaři vyrábí velmi kvalitní odrůdová vína, žádaná náročnými milovníky dobrého vína z celé ČR.

Hody jsou u nás pořádány každou poslední neděli v měsíci srpnu podle zvyků a tradic zdejšího kraje.

 

 

vlajka

The name of the present village of Nový Poddvo­rov commemorates the name ofthe declined small town of Potvorov. This settlement was owned by the Cistercian monastery of Velehrad whose ownership was confirmed by the pope Alexander IV. in the year 1261. The small town had a form of a horseshoe as all the old Slavonic settlements. Everything indicates that the declined small town of "Potvorov" was an important seat of our ancestors at that time.OnIy the name ofthe Kosteliska field remained from that area up to the present time.

No sooner than 1783 the present village of Nový Poddvorov was established under the reign ofthe emperor Joseph II. on the waste serf fields that were situated westwards from the town of Hodonín that is about 16 km far from here. The village has got its own seal where there is a ploughshare with a sitting lark graphically represented. The soil quality has been very good in this area so the inhabitants of this newly founded village were active in agriculture and wine growing.

As for the infrastructure our village is equipped verywell in špite ofthe small number of its inhabitants. Recently canalization and water and gas supply have been established here and the electric network has been re-constructed. The majority of productive inhabitants is in agriculture while the others commute to work to the nearest surroundings oř to the town of Hodonín.

In our village a special attention is paid to wine growing. On appropriate locations the most intensive kinds of grapevine flourish and the local wine growers produce wine of very high quality of it that is required by deman-ding wine lovers from the whole Czech Republic.

Our feast is heid every last Sunday in August according to the customs and traditions ofthe local region.