Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Nový Poddvorov
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Nový Poddvorov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

  Základním právním předpisem pro činnost obci je zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušně správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Místostarosta: 420725369119
  Obecní úřad: 420518372528
  Starosta: 420724162259
  Účetní: 420601394322
  WWW: www.novyypoddvorov.cz
  ID Datové schránky: pu6a2eu
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Nový Poddvorov 25
   69616 Starý Poddvorov
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Nový Poddvorov 25
   69616 Starý Poddvorov
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí15:00 – 18:00
   středa15:00 – 18:00
   pátek8:00 – 10:0016:00 – 18:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   Místostarosta: 420725369119
   Obecní úřad: 420518372528
   Starosta: 420724162259
   Účetní: 420601394322
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.novyypoddvorov.cz
  • 4.6 Adresa podatelny

   Obec Nový Poddvorov
   Nový Poddvorov 25
   69616 Starý Poddvorov

    

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

   ucetni@novypoddvorov.cz
    

  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: pu6a2eu
 • 5. Případné platby lze poukázat
  Komerční banka: 26026671/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6. IČO
  00636797
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00636797
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1)
  Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

   

   

 • 10. Příjem podání a podnětů

  Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu OU ( viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce ( viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce ( viz bod 4.8).

 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

    Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.      Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako            součásti ústavního pořádkuČeské republiky.
   Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.      
   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
   Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

   Úplné znění právních předpisů je dostupné http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

  • 11.2 Vydané právní předpisy

   Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě
   Právní předpisy a jejich evidence jsou k nahlédnutí na internetových stránkách na odkaze: OZV

 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   V průběhu posledních dvou let nebylo rozhodnutí o výši úhrad za poskytování informací nadřízeným orgánem přezkoumáváno.

 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy

  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Nový Poddvorov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Poskytnuté informace

  ROK 2017

  Žadost z 22.2.2017       Odpověď

  Žádost z 30.2.2017     Odpověď

  Žádost z 23.3.2017       Odpověď

  Žádost s odpovědí z 24.5.2017
  Žádost z 29.7.2017       Odpověď

  Žádost z 16.8.2017       Odpověď

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

  ROK 2018

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

  ROK 2019

  Žádost z 21.8.2019      odpověď

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

  ROK 2020
  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 

  ROK 2021
  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 (324.11 kB)

  ROK 2022
  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 (319.27 kB)

   

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
 • Formuláře
  Formuláře nejsou k dispozici.
 • Opravné prostředky